• +420 731 135 278
 • afkhorin@seznam.cz
 • Provozní a návštěvní řád sportovního areálu AFK Hořín

   I. Základní ustanovení

  1. TJ. AFK Hořínse sídlem Hořín  33, 276 01 Mělník, IČ: 42739578 (dále jen AFK Hořín) jako provozovatel Sportovního areálu AFK Hořín č.p. 33, parcelní číslo 351, (dále jen areál) vydává tento provozní a návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou mu v tomto směru ukládá zákon.
  2. Provozní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, sportovců a uživatelů (dále jen  návštěvníků ), kteří vstupují do prostor areálu za jiným účelem než je sledování sportovního  utkání či obdobné sportovní či společenské akce.
  3. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do prostor areálu za účelem sledování sportovního  utkání či obdobné sportovní či společenské akce.
  4. Účelem provozního a návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany areálu a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.
  5. Každý návštěvník svým vstupem do prostor areálu bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto provozním a návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.

  II. Využívání areálu

  1. Sportovní areál tvoří fotbalové hřiště s travnatým povrchem (hřiště má zabudovány dvě pevné fotbalové branky, střídačky pro domácí a hosty, k tréninku slouží čtyři přenosné kovové branky  5x2m, za brankami zajištěno ochrannými sítěmi ), malé travnaté hřiště, asfaltové hřiště, budova s sociálním zařízením ( šatny pro rozhodčí a hráče , klubovna, toalety, sprchy ) a nezpevněné plochy.
  2. Areál může být užíván pouze ke sportovní a tělovýchovné činnosti, pro které byl vybudován, a to především pro fotbal a lehké míčové hry (nohejbal, volejbal). Ostatní činnost na hracích plochách nebo v celém areálu musí být povolena výkonným výborem AFK Hořín.

  III. Podmínky užívání  travnatých fotbalových hřišť a asfaltového hřiště

  1. Vstup na travnatou plochu fotbalového hřiště a malého travnatého hřiště je povolen pouze hráčům a  trenérům AFK Hořín  a to jen v době určené pro tréninky a zápasy. Hráči mladší 18 let mají vstup na travnatou plochu povolen pouze za přítomnosti odpovědného vedoucího – trenéra  (osoba starší 18 let). V době zápasů je  vstup na travnatou plochu fotbalového hřiště také povolen hráčům druhého týmu a rozhodčím.
  2. Dále je na travnatou plochu fotbalového hřiště a malého travnatého hřiště s asfaltovou základnu povolen vstup žákům a učitelům ZŠ a MŠ Hořín v rámci organizované školní výuky.
  3. Mimo  tréninky či zápasy  je vstup hráčů a ostatních členů AFK Hořín a návštěvníků na travnatou plochu fotbalového hřiště bez  povolení výkonného výboru AFK Hořín zakázán.
  4. Vstup na travnatou plochu malého travnatého hřiště a asfaltového hřiště mimo tréninky je povolen ostatním návštěvníkům za dodržení podmínek tohoto provozního řádu. Vstup dětí a mladistvých do 18 let  na tato hřiště je povolen jen v doprovodu rodičů nebo dospělé osoby ( starší 18 let ).
  5. Vstup na travnatou plochu fotbalového hřiště a malého travnatého hřiště je povolen pouze ve sportovní obuvi (zejm. kopačkách).
  6. Pro tréninky se mohou používat přenosné kovové branky 2x5m. Tyto branky se musí po skončení přípravy – tréninku nebo zápasu vrátit na původní místo určené ke skladování branek.
  7. Přenosné branky mohou přemisťovat nejméně čtyři dospělí lidé (starší 18 let) a musí se opatrně pokládat. Malé kovové branky může přemisťovat nejméně jedna dospělá osoba anebo nejméně dvě nezletilé osoby za dozoru trenéra, vedoucího či učitele.
  8. Pouze při tréninku a soutěží hasičů se mohou používat hasičské pomůcky, hydrant a nářadí. Tyto pomůcky, nářadí a hydrant se mohou používat za přítomnosti zodpovědného vedoucího ( hasič starší 18 let) a pouze na jeho pokyn.

  IV. Podmínky užívaní  budovy s sociálním zařízením
  Vstup do šaten a sprch je povolen pouze hráčům, členům realizačních týmů a rozhodčím v době zápasu nebo tréninku. Mimo tuto dobu je  vstup hráčům, členům realizačních týmu a rozhodčím zakázán. Ostatním návštěvníkům je vstup do šaten a sprch zakázán.
   
  V. Povinnosti návštěvníků areálu

  1. Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru areálu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost svou a jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající sportovní akce (tréninky, zápasy). Návštěvník nesmí svým chováním zavdat příčinu ke způsobení úrazu sobě nebo jiné osobě (vyjma zranění způsobených neúmyslně v rámci organizované sportovní činnosti či školní výuky).
  2. Každý návštěvník je povinen dodržovat tento provozní a návštěvní řád a dodržovat pokyny nebo příkazy odpovědných osob, pořadatelů, příslušníků Policie ČR, hasičů, členů záchranné služby apod.
  3. Při pobytu v areálu je návštěvník povinen odkládat své osobní věci pouze na místech k tomu vyhrazených a určených.
  4. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto provozním a návštěvním řádem, případně dalšími vnitřními předpisy, jenž upravují provoz areálu, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
  5. Každý návštěvník vstupující do areálu souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany pověřených osob, případně Policie ČR osobní kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem i odepření vstupu do areálu. Osobní kontrola může být provedena pouze osobou stejného pohlaví.

  VI. Zákazy

  V prostorách areálu je zakázáno:

  1. vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít
  2. vnášet a konzumovat drogy či jiné toxické látky
  3. kouřit, konzumovat alkohol a jídlo  na všech hřištích
  4. vnášet natlakované nádoby
  5. jezdit na kole, kolečkových bruslích nebo s jinými dopravními prostředky na travnatých  hřištích
  6. vhazovat předměty jakéhokoli druhu na  travnatou plochu hřiště či do prostor pro návštěvníky
  7. používat otevřený oheň, zapalovat nebo odstřelovat světlice či jiné pyrotechnické prostředky
  8. ničit zařízení a jeho vybavení
  9. popisovat, polepovat  nebo jinak znečišťovat zařízení
  10. konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety
  11. odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
  12. vodit zvířata na travnatou plochu hřiště
  13. vstupovat do míst, které nejsou určeny pro návštěvníky (např. hrací plocha, šatny) bez souhlasu oprávněných osob

  VII. Pořadatelská služba

  1. Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pořadatelské službě.
  2. Osoby vykonávající pořadatelskou službu nosí na svém oblečení viditelné označení pořadatel.
  3. Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro který byla zřízena, a k bezproblémovému průběhu sportovní akce.
  4. Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též bezpečnostní služba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR.

  VIII. Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu

  1. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v areálu na vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.
  2. Škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit odpovědnému vedoucímu nebo na adresu AFK Hořín, Hořín 33, 276 01 Mělník, případně ji oznámit kterémukoli členu výkonného výboru.
  3. Osoby, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení provozního řádu, mohou být z areálu vykázány a může jim být do budoucna zakázán vstup do prostor areálu, a to na jakoukoli dobu.
  4. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku.

  IX. Účinnost

  Tento provozní řád je účinný od 1.1.2022
   
  Za AFK Hořín:
  Jiří Kaiser – předseda klubu
  Ivo Brázda – místopředseda klubu

  Důležitá telefonní čísla:
  Hasiči – 150
  Záchranná služba – 155
  Policie – 158